Branżowy portal stolarki

Branżowy portal stolarki
architektura-budownictwo-gospodarka

Fimtec

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają przyszłość, ale..

2013-04-14 | Autor: GEC
Źródło: MŚP

Zagrożenia dla polskiego eksportu

Europa Środkowa i Wschodnia oraz inne europejskie gospodarki wschodzące muszą liczyć się z możliwością spadku koniunktury z powodu swoich powiązań z Unią Europejską – wynika z analizy kredytowo-inwestycyjnej Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności. „Gwałtownie zmieniły się czynniki ryzyka, a w ślad za nimi także ocena stabilności gospodarek poszczególnych krajów” – mówi Tomasz Starus, dyrektor Biura Oceny Ryzyka w Euler Hermes. Tym samym zmieniły się i nadal będą się zmieniać warunki prowadzenia biznesu czy inwestowania na obcych rynkach. Eksporterzy, importerzy, inwestorzy powinni liczyć się z zagrożeniem zerwania łańcucha dostaw, niewypłacalności klientów/kontrahentów, spadku opłacalności inwestycji, pogorszenia się ogólnego klimatu w danym kraju. Inwestorzy finansowi – z niższą stopą zwrotu z kapitału lub wręcz stratą.

Dla Europy Zachodniej przewidywania są następujące:

● Zaostrzenie polityki fiskalnej w kontekście odpowiedniego wzrostu.
● W strefie euro uporządkowane wsparcie finansowe w ramach podobnych ograniczeń.

Strefa euro:

● kryzys bankowy i pętla zadłużenia państwowego pozostają głównym źródłem zagrożenia;
● polityczne zaangażowanie w euro pozostaje na wysokim poziomie i jest niedoceniane;
● najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że istnieje wystarczająca determinacja polityczna, by zachować strefę euro, jednak nie można wykluczać obowiązkowej restrukturyzacji długu dla niektórych państw;
● w efekcie wszystkie państwa strefy euro zachowują rating AA;
● szereg gospodarek znajduje się w trudnej sytuacji, szczególnie Grecja, Irlandia, Portugalia (potrzebowały pomocy ze strony UE i MFW) oraz Hiszpania. Te cztery państwa mają wysoki wskaźnik FFI (wysokie ryzyko zaburzeń przepływów finansowych) oraz wskaźnik koniunktury CRI – 3 (wysokie ryzyko) z uwagi na słaby wzrost gospodarczy;
● rating Włoch to przypadek graniczny – wskaźnik potencjalnych zaburzeń przepływów finansowych FFI pomiędzy średnim a wysokim (wysokie ryzyko zaburzeń przepływów finansowych);
● głównym czynnikiem ryzyka jest rozprzestrzenienie się kłopotów trapiących Portugalię do Hiszpanii i wolniejszy od oczekiwań wzrost, prowadzący do sytuacji zmęczenia długiem i powrotu na drogę nadmiernych wydatków.
● Inne: poprawa koniunktury w Wielkiej Brytanii trwa, ale jest powolna. Można zaobserwować polityczne zdecydowanie, by ograniczyć deficyt fiskalny.

Handel międzynarodowy zwiększa się wskutek równoległego działania trzech czynników: rosnącego popytu (apędzanego czynnikami gospodarczymi, powiązanymi z poprawą koniunktury, oraz strukturalnymi, np. zmiany demograficzne i efekt nadrabiania strat wobec państw rozwiniętych przez gospodarki wschodzące), liberalizacji przepisów dotyczących przekraczania granic oraz wydłużenia globalnych łańcuchów zaopatrzenia. W tej sytuacji warunki gospodarcze w krajach wschodzących w coraz większym stopniu stają się motorami wzrostu i światowego handlu, narażonymi na ryzyko zewnętrzne, które trudno jest przewidzieć (potrójna katastrofa, która dotknęła Japonię).

Szanse i zagrożenia rynkowe małych przedsiębiorstw


Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) cechuje duża wrażliwość na wszelkie wahania i niestabilność. Dlatego podstawowym warunkiem osiągnięcia dobrego efektu ekonomicznego i psychologicznego jest długofalowa, stabilna polityka makroekonomiczna państwa.
Zazwyczaj małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają trzy podstawowe bariery rozwojowe:
1) bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi zarówno z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury) jak i zmian natężenia konkurencji,
2) problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale faktycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju,
3) bariery finansowe.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstw w 2013 r.

Szanse to na przykład:

poprawa sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych polskich firm, np. w Niemczech,
obniżenie inflacji,
poprawa sytuacji w strefie euro,
obniżenie kosztu pieniądza i poprawa dostępu do kapitału,
obniżenie tempa wzrostu cen ropy, w tym benzyny i oleju napędowego,
obniżenie cen gazu,
zmiana regulacji dotyczących zamówień publicznych, a przede wszystkim zmiana praktyki stosowania istniejących regulacji.

Więcej na portalu: http://www.akademiaparp.gov.pl/

Przeczytaj także

Mały sprzęt wielkich...

Montaż szkła – przyssawki do szyb. Duże przeszklenia od kilku lat wiodą prym wśród trendów w...

Więcej

Nowość, najcieplejsz...

Nowość, najcieplejsza brama segmentowa na rynku !!! Grupa PETECKI wprowadza na rynek nową bramę segmentową. PETECKI...

Więcej

Partnerzy infookno.pl

Facebook